Obchodní podmínky

I.
ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1) Tyto obchodní podmínky (dále také jen „OP“) upravují v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vztahy mezi společností FIMAL STAV s.r.o., IČ 060 42 783, se sídlem č.p. 51, 285 62 Hostovlice, zapsána v OR u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka č. 274885 (dále také jen „Prodávající“), jako prodávajícím a třetí osobou (dále také jen „Kupující“), a která s Prodávajícím uzavře smlouvu (dále také jen „Smlouva“) prostřednictvím komunikace na dálku, zejména prostřednictvím webových stránek fimalstav.cz (dále také jen „E-shop“), případně osobně v prodejně Prodávajícího.

2) Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy se řídí těmito OP, pokud není ve Smlouvě uvedeno výslovně jinak.

3) Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce a řídí se právním řádem České republiky.

II.
UZAVŘENÍ SMLOUVY

1) K uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím dojde zasláním objednávky (návrhu na uzavření smlouvy) (dále také jen „Objednávka“ nebo „Návrh“), kterou Kupující po výběru zboží a vyplněním svých osobních a dalších údajů učiní odesláním elektronického formuláře v E-shopu vůči Prodávajícímu a její následnou akceptací ze strany Prodávajícího. Při odesílání Objednávky učiněné prostřednictvím E-shopu je Kupující povinen zaškrtnout políčko s názvem „četl jsem obchodní podmínky a přistupuji k nim“, čímž Kupující potvrzuje, že tyto OP četl, seznámil se se všemi informacemi v těchto OP uvedenými a souhlasí s tím, aby se jejich zněním řídil právní vztah založený akceptací jeho Objednávky ze strany Prodávajícího (Smlouvou), přičemž odesláním takového formuláře Kupující činí vůči Prodávajícímu návrh na uzavření smlouvy za podmínek těchto OP. Stejně tak v případě, že je uzavírána kupní smlouvy v prodejně Prodávajícího, tak je Kupující povinen přistoupit k těmto OP, se kterými bude na místě seznámen a které jsou zveřejněny na webových stránkách Prodávajícího.

2) Technicky dojde k uzavření Smlouvy tak, že Kupující si na E-shopu vybere zboží, o které má zájem za cenu a dalších podmínek u takového zboží uvedených, následně ve formuláři Kupující vyplní svou identifikaci, a odešle Objednávku. Součástí Objednávky. Poté, co je Objednávka potvrzena Prodávajícím, je Kupující vyzván k finální akceptaci nabídky, která je mu Prodávajícím zaslána, včetně kompletní cenové nabídky. Akceptací takové nabídky je Kupní smlouvy uzavřena. Druhá možnost je uzavření Kupní smlouvy osobně v prodejně Prodávajícího.

3) Výslovně se sjednává, že uvedením zboží v E-shopu není činěna ze strany Prodávajícího nabídka k uzavření smlouvy, ale jde pouze o prezentaci zboží, které je v případě akceptace Objednávky Prodávající schopen dodat Kupujícímu za podmínek v E-shopu uvedených. Specifikací zboží na E-shopu, jeho cenou a dalšími informacemi u zboží uvedenými je však Prodávající vázán pouze v případě, že akceptuje Objednávku ze strany Kupujícího ohledně dodání takového zboží.

4) Prodávající je povinen obratem sdělit Kupujícímu, že jeho Objednávku obdržel, což se nepovažuje za akceptaci Objednávky.

5) Prodávající není povinen Objednávku (návrh na uzavření smlouvy) akceptovat. Ustanovení § 1732 odst. 2. se pro vztahy upravené těmito OP nepoužije.

6) Prodávající do 48 hodin od obdržení Objednávky sdělí Kupujícímu, zda Objednávku akceptuje či nikoliv.

7) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavření Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití těchto prostředků v souvislosti s uzavřením Smlouvy si hradí Kupující sám.

8) Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

III.
PROHLÁŠENÍ O INFORMOVANOSTI

1) Kupující prohlašuje, že se s dostatečným předstihem před učiněním objednávky mohl seznámit a také seznámil s následujícími informacemi: a) s totožností Prodávajícího, která je uvedena v E-shopu v sekci Kontakty a také v čl. I. odst. 1 těchto OP, b) označením zboží a popisem jeho hlavních vlastností, který je uveden u každé jednotlivé položky v E-shopu, c) cenou zboží včetně všech daní a poplatků, jak je uvedeno u každé položky nabízené v E-shopu, d) možným způsobem platby, kterým je: a. při platbě předem platba bankovním převodem b. při platbě při předání platba v hotovosti e) možným způsobem dopravy, kterým je: a. osobní vyzvednutí u Prodávajícího f) údajích o právech vznikajících z vadného plnění, jak jsou popsány v těchto OP, g) o tom, že Smlouvy jsou uzavírány jako jednorázové, nikoliv na dobu určitou či neurčitou, h) právech ze záruky, jak jsou popsány v těchto OP, i) dalších podmínkách pro uplatňování práv z vadného plnění či ze záruky, jak jsou popsány v těchto OP, j) součástí hlavního smluvního vztahu dle těchto OP je dodání objednaného zboží, a zajištění dodání zboží.

2) Prodávající dále sděluje Kupujícímu následující informace: a) náklady na prostředky komunikace na dálku nebudou Kupujícímu účtovány, b) opakované plnění na základě jedné objednávky není možné, c) smlouva je uzavírána výhradně na jednu konkrétní dodávku, nikoliv na dobu určitou či neurčitou, d) ceny zboží zůstávají platné po dobu, kdy jsou zobrazovány na E-shopu u daného zboží, e) před odesláním Objednávky v rámci E-shopu má Kupující možnost zkontrolovat a měnit údaje, které Kupující do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat, a to včetně změn zboží vloženého do košíku, f) náklady na dopravu jsou splatné současně se splatností kupní ceny objednaného zboží.

IV.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1) Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, není možné odstoupit od Smlouvy v případech, kdy předmětem Smlouvy je: a) dodávka zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, b) dodávka zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, c) dodávka zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

2) Pokud se nejedná o případ specifikovaný v odst. 1. tohoto článku, je Kupující, který je spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku, oprávněn od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů. Kupující který není spotřebitelem možnost odstoupit od Smlouvy v uvedené lhůtě nemá.

3) Odstoupení od Smlouvy dle odst. 2) tohoto článku je Kupující povinen zaslat Prodávajícímu poštou na adresu sídla nebo na adrese provozovny Nad Rezkovcem 2044, 286 01 Čáslav.

4) Vzorový formulář odstoupení od smlouvy tvoří přílohu č. 1 těchto OP.

5) Prodávající je povinen bezodkladně Kupujícímu potvrdit přijetí odstoupení.

6) V případě odstoupení je Kupující povinen nepoškozené zboží vrátit Prodávajícímu nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení.

7) Nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu všechny peněžní prostředky. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s vrácením zboží Prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklým způsobem prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

8) V případě odstoupení od Smlouvy nese Kupující náklady na vrácení zboží. Náklady na vrácení zboží, pokud jej není možné vrátit obvyklou poštovní cestou, budou odpovídat nákladům na dodání zboží.

9) Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

10) Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím.

11) Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V.
PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1) Kupující je povinen zboží převzít v provozovně Prodávajícího na adrese Nad Rezkovcem 2044, 286 01 Čáslav, a to v termínu, který bude Kupujícímu sdělen Prodávajícím.

2) Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat bezvadnost a množství zboží a v případě vad tyto sdělit Prodávajícímu neprodleně. V případě porušení obalů je toto Kupující povinen sdělit Prodávajícímu neprodleně, včetně veškerých zjevných vad Zboží. Pozdější výtky nebudou považovány za oprávněné.

VI.
PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se právním řádem ČR, zejména pak § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb.

2) Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady, zejména za to, že: a) zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, b) zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3) Ustanovení uvedená v odst. 2. tohoto článku se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu jeho vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplýváli to z povahy zboží.

4) Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že následující skutečnosti nejsou vadami Zboží a z těchto důvodů není možné Zboží reklamovat ani uplatňovat jakékoliv nároky z vadného plnění, jde o následující: a. Zboží může obsahovat vzduchové bubliny; b. mezi jednotlivými betonovými deskami, které jsou součástí Zboží může být barevná odchylka; c. Plynutím času dochází ke změně barevnosti Zboží; d. Na Zboží se mohou objevit tzv. vápencové výkvěty, přičemž Kupující bere na vědomí, že se jedná o běžný jev; e. Kupující bere na vědomí, že běžná odchylka jednotlivých betonových výrobků může od standardních rozměrů činit +- 3mm u každého výrobku.

5) Kupující výslovně potvrzuje, že bere na vědomí, že Prodávající neodpovídá za jakoukoliv vadu, která bude způsobená manipulací se Zbožím ze strany Kupujícího, případně která byla způsobena neodbornou montáží Zboží.

VII.
DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1) Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2) Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3) Mimosoudní vyřizování stížností Kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím emailové adresy info@fimalstav.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na e-mailovou adresu Kupujícího, ze které stížnost obdržel.

4) Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

5) Kupující přistoupením k OP prohlašuje, že veškerá jeho prohlášení popsaná v OP jsou pravdivá. Pokud by jakékoliv prohlášení Kupujícího dle OP nemělo být pravdivé, je Kupující povinen takovou skutečnost uvést při objednávce, když akceptací takové objednávky Prodávajícím je sjednáno, že Kupující takové prohlášení neučinil.

6) Kupující si je vědom, že mu koupí jakéhokoliv produktu na E-shopu nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log apod., pokud není výslovně sjednáno jinak.

7) Kopii OP obdrží Kupující v příloze potvrzení o přijetí objednávky na jím uvedenou emailovou adresu.

8) Daňový doklad obdrží Kupující po uzavření kupní smlouvy do emailu.

9) Znění OP může Prodávající měnit či doplňovat, čímž nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá před takovou změnou či doplněním.

VIII.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Bližší podmínky shromažďování a ochrany osobních údajů jsou upraveny v Příloze 3 těchto OP.

VIII.
ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1) Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo jinou aktivitou Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

2) Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího ze Smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

X.
DORUČOVÁNÍ

1) Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu Kupujícího, kterou uvedl při vyplňování Objednávky.

XI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

2) Kupní smlouva včetně OP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. V Hostovlicích dne 1.6.2022.